Regulamin Świadczenia Usługi

Opublikowany 17 października 2012. Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Operatora.

Słownik pojęć

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin Świadczenia Usług” określający zasady korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Operatora.
 2. Operator – operatorem jest firma DNA01 Marcin Bara o numerze NIP:8641610311 z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Kochanowskiego 14/30, 01-864 Warszawa.
 3. Umowa – umowa o świadczenie Usług, której integralnymi składnikami jest Regulamin.
 4. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z systemu zarządzania reklamacjami dostarczanego przez Operatora w okresie testowym lub w okresie trwania Umowy.
 5. Usługa – usługa świadczona przez Operatora na rzecz Klienta. Parametry Usługi określone są w specyfikacji danego pakietu.
 6. Pakiet – charakterystyka usługi świadczonej przez Operatora.
 7. Cennik – informacja o obowiązujących opłatach abonamentowych za dostęp i korzystanie z Usługi. Aktualny cennik publikowany jest na stronie internetowej www.reklamator.com.pl
 8. Konto – zestaw danych definiujących Klienta w Usłudze. Konto dostępne jest Klientowi po podaniu w formularzu logowania poprawnego loginu i hasła.
 9. Użytkownik – osoba przypisana do Konta. Dostęp do Usługi uzyskuje po podaniu w formularzu logowania poprawnego loginu i hasła.
 10. Rejestracja – wypełnienie i akceptacja przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 11. Opłata abonamentowa – pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata półroczna lub roczna z tytułu korzystania przez Klienta z Usług świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy. Opłata nie zawiera kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do usługi, opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z usługi, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji systemu komputerowego Klienta.
 12. Okres abonamentowy – okres czasu (pół roku lub rok), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi świadczone na rzecz Klienta.
 13. Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie na Usługi świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług na Okres próbny.
 14. Okres próbny – wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług.
 15. Uruchomienie usług – dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług, które były przedmiotem Zamówienia.
 16. Dane bilingowe – dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.
 17. Dane kontaktowe – dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
 18. Awaria – brak widzialności Usług poza Siecią przez czas dłuższy niż 15 minut.
 19. Przerwa techniczna – związany z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych, zaplanowany i zapowiedziany przez Operatora, z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem brak widzialności Usług.
 20. Problem – zgłoszony telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej problem lub zapytanie Klienta, które dotyczy funkcjonowania Usług.

Postanowienia ogólne

 1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi na zasadach określonych w Umowie.
 2. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa.
 3. Poza Umową Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług.
 4. Aby rozpocząć korzystanie z Usługi, Klient musi utworzyć Konto w Aplikacji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Zamówienie

 1. Operator świadczy Usługi wyszczególnione w ofercie Operatora.
 2. Operator dokonuje Uruchomienia usług po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe.
 3. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej oraz za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi.
 4. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.
 5. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym między innymi:
  • występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,
  • nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,
  • zamiaru wykorzystywania Usług dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów.

Zawarcie Umowy

 1. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.
 2. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
 3. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT lub faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.
 4. W przypadku Usług obejmujących powierzenie Operatorowi przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych dla których Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) jest Klient, Umowa wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem zawarcia pomiędzy Klientem a Operatorem odrębnej umowy o powierzeniu Operatorowi przetwarzania wskazanych danych osobowych, w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej.

Prawa i obowiązki stron Umowy

 1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie oraz w Regulaminie.
 2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:
  • podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
  • korzystania z Usług zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,
  • korzystania z Usług w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych,praw autorskich oraz praw wynikających z regulacji dotyczących ochrony danych osobowych),
  • niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
  • współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,
  • informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,
  • nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
  • powstrzymania się od wykorzystywania Usług dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:
   • stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
   • serwisów o treści erotycznej oraz „warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
   • propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
   • upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
   • upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
   • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,
   • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość,
   • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
   • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
   • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,
   • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,
   • spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa,
   • odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,
  • powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
  • niewykorzystywania Usług dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:
   • korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty email,
   • korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
   • wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę
   • bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA,
   • terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług przez Użytkowników,
 4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.
 5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

Opłaty abonamentowe

 1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.
 2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.
 3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.
 4. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres wskazany w Danych kontaktowych Klienta.
 5. W razie wyboru, jako domyślnej, formy elektronicznej dla doręczania faktur, poprzez wybór wskazanej formy Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail wskazany w Danych kontaktowych. Klient może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych. W tym celu zobowiązany jest on do złożenia Operatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
 6. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości, w tym w szczególności poprzez wskazanie numeru faktury, lub okresu za jaki opłata jest dokonywana oraz niebudzące wątpliwości oznaczenie Klienta. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operatorowi przysługiwać będzie prawo do naliczenia odsetek ustawowych od dnia wymagalności zapłaty.
 7. Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług.
 8. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Operatora.
 9. W sytuacji określonej w ust. 9 Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej – proporcjonalnie do części Okresu abonentowego w którym była świadczona Usługa przez Operatora na rzecz Klienta.

Kolejny okres abonamentowy

 1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro forma lub fakturę VAT obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma lub faktury VAT.
 2. Opłata abonamentowa uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 6.
 3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.
 4. Jeżeli pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu określonego w ust. 4 Opłata nie zostanie uiszczona, Operator upoważniony jest do zawieszenia wykonywania usług do czasu wniesienia Opłaty przez Klienta.
 5. Z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 21 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, skutkować będzie wygaśnięciem umowy z tym terminem. Z chwilą wygaśnięcia umowy Operator jest upoważniony do usunięcia konfiguracji Usług Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont.
 6. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT niezwłocznie po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej.
 7. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług

 1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług w przypadkach:
  1. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora – wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora
  2. wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora
  3. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania Awarii przez Klienta.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi są lub będą wykorzystywane dla:
  1. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,
  2. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,
  3. rozsyłania Spamu
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.
 4. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1 lub 2 spowodują wyrządzenie szkody Operatorowi, Operator będzie uprawniony do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym względem Klienta.
 5. W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres kontakt@reklamator.com.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług w czasie trwania Okresu próbnego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
 7. Zablokowanie przez Operatora dostępu do usług z przyczyn leżących po stronie Klienta następuje bez zachowania przez Klienta prawa do zwrotu części lub całości Opłaty abonamentowej oraz bez zachowania prawa do odszkodowania.

Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Firefox w wersji 70.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome w wersji 78.0 lub wyższej.

Zasady odpowiedzialności Operatora

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:
  • niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług,
  • braku Dostępności usług spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
  • nieprawidłowego korzystania z Usług,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,
  • naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,
  • działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.),
  • wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do Aplikacji,
  • wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,
  • zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,
  • niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,
  • otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego;
 3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.
 4. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do:
  • sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług, bez podania przyczyn,
  • natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu;
 6. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.
 7. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego Operatora.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

Usuwanie awarii lub problemu

 1. Operator zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania Awarii powstałych po stronie Operatora.
 2. Operator zobowiązuje się dochować wszelkiej staranności, aby rzeczywisty czas reakcji (usunięcia Awarii lub Problemu) nie przekraczał 30 minut od momentu zgłoszenia.
 3. Celem identyfikacji przyczyny oraz sprawnego usunięcia Awarii lub Problemu zgłoszenie Awarii lub Problemu powinno zawierać co najmniej:
  1. adres URL usługi Klienta,
  2. czas powzięcia wiadomości o Awarii lub opis Problemu,
  3. imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail osoby zgłaszającej.
 4. Brak zawarcia w zgłoszeniu, któregokolwiek z elementów określonych w ust. 1 może skutkować opóźnieniem lub brakiem możliwości dokonania naprawy do czasu uzupełnienia informacji.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@reklamator.com.pl. Klient przesyła reklamację na adres Operatora: ul. Kochanowskiego 14/30, 01–864 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,
  2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
  3. datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
 3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktowy podany przez reklamującego w Danych kontaktowych.

Ochrona danych osobowych

 1. Operator, będąc ich administratorem, przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
 2. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.
 3. Zawierając Umowę Klient oświadcza, że wie o przysługującym mu prawie dostępu do treści danych, do poprawiania należących do niego danych osobowych oraz do żądania ich usunięcia.
 4. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich oraz do ich nieudostępniania innym podmiotom.
 5. Powierzenie Operatorowi przetwarzania danych osobowych osób trzecich w celach związanych z realizacją usługi wymaga zawarcia odrębnej umowy na piśmie – w tym w formie elektronicznej potwierdzonej podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu – określającej zakres i cel przetwarzania danych.

Rozwiązanie umowy

 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna swój bieg w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.
 2. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę, w jakiej Umowa została zawarta.
 3. Umowa wygasa z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu abonamentowego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona Opłata abonamentowa.
 4. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług w przypadku:
  • rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy,
  • naruszenia przez Klienta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub zasad Netykiety,
  • korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom,
  • podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. Regulaminu.
 5. W razie rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z przyczyn określonych w ust. 4, opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.
 2. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Operatora.
 5. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.
 6. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w Cenniku usług. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty, lub poczty elektronicznej. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy, w terminie 14 dni od dnia nadania wiadomości o zmianie regulaminu lub cennika na jej adres wskazany w Danych kontaktowych.
 7. Nieistotne zmiany Regulaminu oraz Cennika Usług, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego ustępu.
 8. Nieistotne zmiany, o których mowa w ust. 7 nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.